Allmänna användarvillkor för Nikka Systems Academy

Nikka Systems Sverige AB (”licensgivaren”) säljer licenser till den digitala utbildningstjänsten Nikka Systems Academy (”tjänsten”) via webbplatsen nikkasystems.com till myndiga privatkunder samt företag, organisationer och offentliga institutioner inom Sverige (”licenstagaren”). 

Tjänsten tillhandahålls av licensgivaren. När licenstagaren får tillgång till tjänsten anses villkoren i avtalet ha accepterats. Villkoren gäller även om licenstagaren erhåller åtkomsten till tjänsten kostnadsfritt.

Meddelanden och information

Meddelanden och information angående tjänsten lämnas i tjänstens notisfunktion, via e-post och/eller på nikkasystems.com. Exempel på meddelanden är information om uppdateringar, underhåll av tjänsten, störningar i tjänsten och villkorsförändringar.

Abonnemangsavtal och avgifter

Tjänsten tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS). Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att använda tjänsten. Abonnemangsavgifter debiteras i förskott. Avgiften för tjänsten gäller enligt överenskommelse med licenstagaren. Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra pris och/eller prisstruktur efter avtalets upphörande.

Licensavtalets upphörande

Om inget annat avtalats är licenstiden 365 dagar från att full betalning har skett alternativt från det datum då faktura har utställts. Licensavtalet förlängs inte automatiskt.

Tillgänglighet

Licensgivaren strävar efter att hålla tjänsten tillgänglig dygnet runt, året runt. Om ett oplanerat driftsstopp skulle inträffa kommer licensgivaren att så skyndsamt som möjligt åtgärda felet. Planerade drift- och underhållsstopp från licensgivaren eller dess underleverantörer meddelas i rimligt god tid.

Friskrivning

Licensgivaren friskriver sig från allt ansvar för avbrott, fel, förseningar och andra störningar som kan uppstå i den tekniska driften och därmed i tillgången till tjänsten. Licensgivaren påtar sig inte något ansvar för följdskador eller kostnader som kan uppstå på grund av att tjänsten inte är åtkomlig för licenstagaren. Licensgivaren gör alltid allt som är rimligt och brukligt för att tjänsten ska hålla en hög och säker tillgänglighet.

Förändringar i tjänsten

Licensgivaren förbehåller sig rätten att efter egen önskan göra tillägg, korrigera brister samt utföra funktionstillägg och ta bort funktionalitet. Licensgivaren har också rätt att utföra plattformsbyte och andra större förändringar. Ovanstående syftar till tjänstens förbättrande.

Licenstagarens åtaganden

Licenstagaren ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra att licensgivarens information och tjänst används obehörigen.

Licenstagaren åtar sig att, till licensgivaren, skyndsamt förmedla krav från tredje person som grundas på påstående om att licensgivarens tjänst eller information gör intrång i tredje persons immateriella rättigheter.

Licenstagaren är införstådd och medveten om att all information i tjänsten är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Licenstagaren är införstådd med och medveten om att inloggningsuppgifter till tjänsten är personliga och inte får delas. Licenstagaren är ansvarig för att skydda och hemlighålla inloggningsuppgifter till tjänsten för att förhindra otillåten användning.

Övrigt

Licensgivaren har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden.

Förtida upphörande

Licensgivaren äger rätt att stänga av åtkomsten till tjänsten vid utebliven betalning, om licenstagaren är försatt på obestånd alternativt i konkurs eller om licenstagaren bryter mot avtalet.

Support

Licensgivaren tillhandahåller produktsupport via tjänstens supportfunktion och via e-post. Supporten är öppen vardagar 09.00 till 17.00. Supportärenden besvaras normalt senast nästkommande arbetsdag. Licensgivarens support ska stå i rimlig proportion i förhållande till licensavgiften.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till tjänsten och dess information samt den tekniska lösningen ägs av Nikka Systems Sverige AB. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som förekommer på webbplatsen eller i tjänsten är respektive ägares egendom.

Tvist

Tvister ska i första hand lösas genom förhandling. Övriga tvister ska avgöras av svensk domstol. På avtalet tillämpas svensk lag.

Senast uppdaterat: 2021-11-01